หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
    การส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรมในชุมชน
 
 
 
    การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
    การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
    การปรับปรุงและพัฒนารายได้
    การพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
    การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย